Formål – er det så tydelig som du tror?

Hva innebærer et klart formål for ledergrupper?

Har du noen gang opplevd at du er godt i gang med arbeidsoppgaver, og vært helt sikker på at du jobber med de riktige tingene? Inntil du sitter i møte med kolleger, og får en anelse om at dere ikke er helt samstemt om hva som er formål og hensikt? Du var i grunnen helt overbevist om at kartet i ditt hode og kollegenes kart var like, men finner ut at de faktisk har vesentlige forskjeller.

Jeg har selv flere ganger opplevd at i en gruppe med ledere, har vi i den beste tro, vært overbevist om at vi hadde samme intensjon med de oppgaver som skulle gjøres. Formålet har vært relativt klart, men utfordringen lå i å skape et felles bilde over hvilke mål vi skulle nå. Konsekvensen ble at det var vanskelig å vite hvilke saker som hørte hjemme i gruppen, og hvilke som skulle løses andre steder i organisasjonen. I tillegg ble det brukt mye tid på å diskutere hvem som hadde «rett». Hadde vi hatt et klart og felles forstått formål i gruppen, ville sannsynligheten for at samtlige jobbet med de riktige (og viktige) sakene vært høyere, og vi hadde skapt merverdi for bedriften på en bedre måte.

Så jeg innrømmer, i min egen iver etter å sette i gang med oppgaver så fort som mulig («en må jo få gjort noe»), at jeg ikke alltid har gjort en grundig nok tilstandsjekk over andre gruppemedlemmers oppfatning av formålet. Og skal det være noe poeng å arbeide sammen i en gruppe, istedenfor å arbeide hver for seg som ledere, må det skapes noe i gruppen, som ikke kan skapes av hver enkelt leder alene. Da må formålet være klart, og kartene vi navigerer etter like! Det blir også enklere å definere hvilket særegent bidrag ledergruppen skal tilføre organisasjonens verdiskapningprosess.

Et klart formål vil blant annet:

  • Gi retning og fokus for oppmerksomhet og innsats
  • Gi energi til oppgaverelatert aktivitet
  • Gi økt utholdenhet i innsatsen
  • Gjøre det lettere å korrigere arbeidet i gruppen.

Jeg har erfart at når jeg har hatt et soleklart formål, har jeg være mye mer fokusert i arbeidet, og motivasjonen, lysten og utholdenheten til å gjennomføre oppgavene vi jobbet med var mye høyere enn de ganger jeg ikke har hatt et klart og tydelig mål. Når formålet var klart, kunne jeg også enklere avgjøre om jeg selv hadde kompetansen, kunnskapen eller erfaringen som skulle til, eller om jeg måtte innhente kunnskap.

De gangene jeg har hatt et klart formål, har det også vært lettere å følge med på om prestasjonene har vært i samsvar med forventet resultat. Jo mer spesifikt mål/formål er, dess lettere har det vært å sette inn korrigerende tiltak, når jeg, eller hele gruppen, har beveget oss vekk fra målet.

Hvordan er det med deg og din ledergruppe? Har dere et klart og samstemt bilde av formålet?

Jeg laget en illustrasjon, som minner meg på viktigheten av å ha et klart formål, før jeg enten alene, eller sammen med andre, setter i gang med påtenkte gjøremål. Punktene er hentet fra «Effektive ledergrupper», skrevet av Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart. Som de skriver i boken: «Betydningen av et klart formål som er forstått og «eiet» av alle medlemmene, blir ofte trukket fram som en av nøklene til suksess for de ledergrupper som lykkes».

Jeg deler illustrasjonen, og håper du kan benytte den som et visuelt hjelpemiddel, enten for deg selv, eller i en gruppe.

Mer informasjon om de ovenstående punktene kan du finne i boken «Effektive ledergrupper» av Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart.

 

Mvh Ingun Stræde