Teambuilding

Bygg trygghet, tillit, samarbeid og en god arbeidskultur

 

Et team er som en lagidrett. Din pasning avgjør om jeg skårer eller ikke. Det er den gjensidige avhengigheten som kjennetegner et team. For å få til gode overleveringer må man trene for å kunne bli et effektiv team.

Det finnes mange myter og misforståelser om teamarbeid og teamutvikling. Den mest utbredte synes å være at det handler om å bli litt bedre kjent med hverandre, kanskje reise bort en helg for å være litt sammen sosialt, rydde av veien noen misforståelser, finne fram litt «lagånd», og så er vi et team. All erfaring viser at det ikke nytter bare å erklære «nå er vi et team!», og så skal alt gå mye greiere og lettere enn før. Faktum er at virkelig teamarbeid sannsynligvis er den mest krevende av alle måter å organisere arbeidet på. Virkelig teamarbeid er forpliktende, ansvarsfullt, anstrengende og tidkrevende. Derfor må vi også stille forventninger til resultatene.

Hovedmomenter i teamarbeid og teamutvikling

Ethvert team har behov for å utvikle klarhet, samkjørhet og god funksjonering på fire hovedområder:

  • Mål – Hva er det vi skal utrette sammen?
  • Arbeidsfordeling – Hvem skal gjøre hva?
  • Arbeidsmåter – hvordan skal det gjøres?
  • Menneskelige og mellommenneskelige forhold – Hvordan skal vi ha det med oss selv og med hverandre?

Team som arbeidsredskap

At vi er forskjellige overrasker ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Enhver person har arbeidsområder hun eller han foretrekker; ting jeg liker å gjøre, trives med og som jeg føler jeg får til. På samme måte er det arbeidsoppgaver jeg utsetter i det lengste fordi de krever mye energi av meg, er kjedelige, lite utfordrende – i det hele tatt, «passer» egentlig ikke for meg.

Samtidig har de fleste av oss gjort den observasjon at de arbeidsoppgavene jeg ikke liker, kan en annen person gå løs på med stor iver og entusiasme – mens hun eller han på sin side har et avmålt forhold til mine favorittoppgaver.

 

Mangler du noen i ditt team?

I et team er det mulig å sette sammen medlemmer som har ulike arbeidsoppgaver som de liker, trives med og mestrer. Med en slik sammensetning av teamet er det anledning til å fordele arbeidsoppgaver etter medlemmenes ferdigheter, talent, ressurser, kompetanse osv.

Hvert team vil stå overfor ulike og unike utfordringer i sin utviklingsprosess. Eksempelvis kan det tenkes at et team kjennetegnet av stor grad av likhet i medlemmenes teamroller, vil måtte arbeide med å skape en større grad av dynamikk og spennvidde i sin arbeidsmåte. I et annet team, hvor det i utgangspunktet er stor spredning i medlemmenes teamroller, vil kanskje den motsatte utfordring være aktuell: Hvordan bli mer samkjørte. Effektive team kjennetegnes ved at både forskjeller og likheter utnyttes til beste for den overordnede målsettingen til teamet.

JTI brukt i teamutvikling

For at et Team skal være komplett og fungere optimalt er det viktig at så mange team-roller som mulig er dekket. Alle typologiene dekker en hovedrolle, men i tillegg dekker de også 2 tilleggsroller. De rollene som teamet ikke dekker bør teamet holde et ekstra øye med.

Teamkompasset tar utgangspunkt i Jungs type index, og deler typologiene inn i de 8 teamrollene:

 

 

Kort beskrivelse av Teamrollene:

Nytenkere er opptatt av det som er visjonært og nyskapende. De er alltid på jakt etter idéer, inspirasjon og prosjekter som er framtidsrettede og gir nye muligheter. Nytenkere setter gjerne spørsmålstegn ved gjeldende standarder og arbeidsmetoder, og kommer ofte med uortodokse og radikale forslag.

På grunn av sin allsidighet, engasjement og fantasi, har Nytenkere ofte et avmålt forhold til struktur og organisering. De kan derfor fremstå som uorganiserte og lite målrettede, enkelte ganger fraværende og drømmende. Nytenkere kan oppleves som uforutsigbare og vanskelige å bli klok på. Samtidig er de ofte dynamiske, og evner å inspirere og trekke andre med i sine vyer.

Formidlere speider stadig etter nye muligheter, inspirasjon og idéer som de kan gripe fatt i og utforske videre. De har «radar» for hva som er på gang av nye og spennende ting både i og utenfor teamet og organisasjonen, er åpen og sosiale og pleier et stort kontaktnett, og er dyktige til å få fram ressurser for å fremme sine idéer og prosjekter.

Formidlere har mange jern i ilden, en forkjærlighet for det store bildet, og vil helst bevege seg inn i fremtiden med sjumilsstøvler, fri fra å måtte tenke på kjedelige detaljer og begrensede rammebetingelser.

Idèutviklere griper fatt i nye idéer og tester deres brukbarhet. Dersom idéen overlever den første kritiske analysen, struktureres den logisk og systematisk med sikte på hurtig videreutvikling fram mot et nytt produkt, tjeneste eller metode. Idéutviklere har øye for hva det faktisk er bruk for i markedet og omgivelsene for øvrig, og er opptatt av å tilpasse organisasjonens og teamets innsats til dette.

Idéutviklere har en sterk forankring i logikk og analyse, noe som gjør at de noen ganger kan komme i skade for å vie den menneskelige siden ved arbeid og samarbeid for liten oppmerksomhet.

Iverksettere vil ha handling og resultater. De gjør det som trengs for at idéer skal bli materialisert. Iverksettere skaffer seg tidlig et overblikk over hvilke muligheter og begrensninger ulike alternativer innebærer, vurderer disse objektivt og logisk, og omsetter dem i konkrete planer for handling.

Iverksettere er saks- og oppgaveorientert, med sterkt fokus på at resultater skal oppnås i henhold til plan. De er raske til å ta beslutninger, og deres legning er å rydde av veien det som måtte ligge av hindringer for at beslutninger og planer kan gjennomføres, selv om det ikke er like populært hos alle.

Gjennomførere setter din ære i at jobben blir fullført, skikkelig og i henhold til oppsatte planer, krav og frister. De arbeider systematisk og velorganisert, og trives når de får ansvar for gjennomføring av konkrete arbeidsoppgaver. De har vanligvis et godt grep og omhyggelig kontroll med detaljer og fakta.

Gjennomførere liker stabilitet og faste rammer, og har fokus på detaljene i jobben som skal gjøres her og nå. Dette medfører at de kan stå i fare for å overse de langsiktige perspektivene og helheten.

Kvalitetssikrere konsentrerer seg om å arbeide i dybden med fakta og detaljer. De er pålitelige og samvittighetsfulle, har evnen til å holde kontroll og oversikt med store mengder faktainformasjon, og kan konsentrere seg lenge om en oppgave. Kvalitets-sikrere er velorganiserte og lojale, kan jobbe selvstendig og er relativt lite avhengig av kontakt med andre.

Kvalitetssikrerens konsentrasjon om nøyaktighet i fakta og detaljer og deres sterke lojalitet til etablerte regler og prosedyrer, medfører at de noen ganger kan stå i fare for å miste helheten av syne, og komme til å framstå som rigide og lite åpne for nytenking i forhold til et overordnet og langsiktig perspektiv.

Opprettholdere føler ansvar for å ivareta og foredle fundamentet for teamets arbeid – de menneskelige, verdimessige og materielle ressursene som gjør måloppnåelse mulig.

Opprettholdere framtrer ofte som teamets/organisasjonens samvittighet. De vurderer verdiforankringen av det arbeidet teamet utfører, og er observante på hvordan de menneskelige og sosiale aspektene ivaretas.

Fordi opprettholdere er opptatt av andres velvære, kan de noen ganger stå i fare for å bli selvutslettende og undertrykke egne behov. På den annen side kan Opprettholderes sterke verdistandpunkter og overbevisninger sammen med deres menneskefokus, medføre at de hardnakket motsetter seg selv logisk sett nødvendige endringer dersom de opplever at endringen går på tvers av det de tror på, eller på bekostning av menneskers behov og teamets harmoni.

Veiledere søker, samler og formidler informasjon. De er fleksible, åpne og samarbeids-orienterte, og bruker informasjon og kunnskap til å skape sammenheng og binde mennesker sammen. Veiledere har antenner for å fange opp stemninger i et team eller en gruppe, er flinke til å se hvilke behov hvert enkelt medlem har, og bidrar med innsikt for å skape og opprettholde et inspirerende og harmonisk arbeidsmiljø.

Veilederes åpne og informasjonsøkende holdning preger deres arbeidsstil, slik at dere fokus er på å søke stadig nye muligheter, sammenhenger og perspektiver snarere enn å arbeide strukturert mot fastsatte mål.